اقتصاد آزمون تئوري رشد درون زا از طريق اثرات سرريز بين المللي تكنولوژي ناشي از كالاهاي واسطه و سرمایه ای

آزمون تئوري رشد درون زا ,علوم انسانی+ آزمون تئوري رشد درون زا از طريق اثرات سرريز بين المللي تكنولوژي ناشي از كالاهاي واسطه و سرمایه ای

تحقیق و پروژه رشته اقتصاد و حسابداری با عنوان بررسی آزمون تئوري رشد درونزا از طريق اثرات سرريز بين المللي تكنولوژي ناشي از جريان كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به ايران، چکیده: با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده …. دسته بندی: علوم انسانی » اقتصاد تعداد مشاهده: 3921 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 105 حجم فایل:168 کیلوبایت

دریافت

آزمون تئوري رشد درون زا از طريق اثرات سرريز بين المللي تكنولوژي ناشي از كالاهاي واسطه و سرمایه ای+ دریافت پرسرعت

چکیده:با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است، نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. همچنین از آنجا که تکنولوژی، دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند، لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی، بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی  رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای – سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.الگوی مورد استفاده، الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون- جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت، رشد واردات کالاهای واسطه ای- سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی  و با استفاده از يك مدل AK دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته اند:1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.2- در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر)، الگوی تصحیح خطای  برداری (VECM  و الگوی ARDL) مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات، اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67  و 48 درصد تغییر می دهد که  این مطلب  تائید کننده  نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده، نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست (حدود 62 درصد)، می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.فهرست مطالب:چکیدهفصل اول:کليات تحقيق1-1- مقدمه     2-1- تعريف مسئله     3-1- فرضيات تحقيق     4-1- دلايل ضرورت و توجيه انجام طرح     5-1- روش تحقيق     6-1- مشكلات اجرايي در انجام طرح و روش حل مشكلات     فصل دوم: مروری بر ادبيات موضوع     2-1- مقدمه     2-1-1- تجارت آزاد و نظريه هاي مزيت مطلق و نسبي     2-1-2- ساختار تعرفه اي بهينه مطابق آخرين نظريات تجارت بين الملل     2-2- روند واردات كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي صنعت ايران     2-3- ابزارهاي جهاني شدن     2-3-1- تجارت بين الملل     2-3-2- سرمايه گذاري مستقيم خارجي وساير جريان هاي سرمايه     2-3-3- بين المللي شدن توليد     2-3-4- تبادل تكنولوژي     2-4- شاخص هاي جهاني شدن     2-4-1- شاخص سطح تجارت بين المللي     2-4-2- شاخص ادغام تجارت بين الملل      2-5- رابطة مبادله     2-6- رابطة بين تجارت بين الملل و رشد اقتصادي     2-7- اهميت كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي صنعت در توليد     2ـ8ـ مروري بر مطالعات انجام شده      2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلي     2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجي     2-9- مروري اجمالي بر تغييرات واردات و سياستهاي حمايتي     2ـ9ـ1ـ تغييرات وزني در ارزش واردات ايران بعد از انقلاب     2ـ9ـ2ـ سياستهاي محدود كنندة تجاري (سياستهاي حمايتي)      2ـ9ـ3ـ دلايل اتخاذ سياستهاي حمايتي     2ـ9ـ3ـالف- دلايل اقتصادي     2ـ9ـ3ـ ب ـ دلايل غير اقتصادي     2ـ9ـ4ـ ترتيبات اجرايي سياست آزاد سازي تجاري     2ـ9ـ5ـ بررسي حمايتهاي تعرفه اي و غير تعرفه اي در ايران (دورة بعد از انقلاب)     فصل سوم: مروری بر ادبيات رشد اقتصادی     3-1 – مقدمه     3-2- مروري بر تئوريهاي رشد اقتصادي     3-2-1 – تئوريهاي كلاسيك رشد      3-2-2- تئوري رشد هارود- دومار و تئوري هاي نئوكلاسيك رشد     3-2-3 الگوي رشد و توزيع درآمد كالدور     3-2-4- تئوري رشد درونزا     3-2-4-الف- سرچشمه هاي رشد درونزا     3-2-4-ب – بحث همگرايي     3-2-4-ج- گذر از رقابت كامل     3-2-5- مدلهاي رشد درونزا     3-3 – مروري بر كارهاي انجام گرفته در جهان و ايران     3-4 – ضميمه : مدل رشد هارود – دومار     فصل چهارم: متودولوژی تحقيق     4-1-مقدمه     4-2- روش شناسي سريهاي زماني و مفاهيم مربوطه     4-2-1- تشريح الگوي تصحيح خطاي برداري ‍(VECM)     فصل پنجم: برآورد مدل و نتيجه گيری     5-1- مقدمه     5-2 معرفي متغيرها     5-3- برآورد مدل      5-3-1- آزمون هاي ريشه واحد      5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS     5-3-3- روش يوهانسون- جوسليوس      الف) تعيين مرتبه مدل VAR       ب) تخمين رابطه بلند مدت و استخراج بردارهاي همجمعي به روش يوهانسون- جوسليوس     5-5- الگوی با وقفه گسترده توزيع شده (ARDL)     5-6- مدل تصحيح خطاء     5-7- پويايي هاي كوتاه مدت     5-8- نتيجه گيري     5-8-1- نتايج تجربي بلند مدت     5-8-1- الف) نتايج برآورد روش OLS (آزمون انگل- گرنجر)     5-8-1-ب ) نتايج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون     5-8-2- روابط كوتاه مدت (پويايي هاي كوتاه مدت)     5-8-2-الف) توابع عكس العمل     5-8-2-ب) الگوي تصحيح خطاء     5-8-3- توصيه هاي سياستي     فاقد منابع   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: آزمون تئوري رشد درون زا اثرات سرريز بين المللي تكنولوژي ناشي سرريز بين المللي جريان كالاهاي واسطه اي جريان كالاهاي سرمایه اي پروژه رشد درون زا پروژه اقتصاد رشد رونی اقتصاد سرريز بين المللي اقتصاد كالاهاي واسطه اي اقتصاد كالاهاي سرمایه اي
 • تاریخ و ادبیات پاورپوینت درباره نادرشاه افشار
 • پاورپوینت رشته تاریخ وادبیات درباره زندگی نامه نادرشاه افشار؛ نادر شاه افشار از ایل افشار بود او از مشهورترین پادشاهان ایران بعد از اسلام است ، ابتدا نادر قلی یا ندرقلی نامیده می شد. موقعی که افغانها و روس ها و عثمانی ها از اطراف بایران دست انداخته بودند و مملکت در نهایت هرج و مرج بود یک عده سوار با
 • تعمیرات و سرویس منوال سرویس منوال و شماتیک H81M E 1.03A
 • سرویس منوال و شماتیک H81M E 1.03A:شماتیک و boardview لپ تاپ در واقع توسط مهندیسن شرکت ها طراحی می شود که کار را برای تعمیرکاران آسان نمایند از این رو تعمیرکاران موبایل نیز برای بهبود کیفت کار خود و مسیر یابی دقیق روی نقشه نیازمند شماتیک موبایل می باشند .
 • ریاضی پایا ن نامه كارشناسي حل عددي معادلات ديفرانسيل
 • دانلود پایا ن نامه كارشناسي حل عددي معادلات ديفرانسيل:معادله در رياضيات وقتي با اسم خاص و صورت خاص مي آيد خود به تنهايي مسأله اي را نمايش مي دهد كه در آن مي خواهيم مجهولي را بدست آوريم.كاربرد معادله ديفرانسيل از نظر تاريخي با معرفي مفهوم هاي مشتق و انتگرال آغاز گرديد. ساده ترين نوع معادله ديفرانسيل
 • معماری تحقیق مسکن و معماری
 • دانلود تحقیق در مورد مسکن و معماری:انسان با ساختن خانه از محيط بي انهاي پيرامون خود در يك نقطه گرد مي آيد و از پراكندگي و گريز از طبيعت به تمركز و حضور روي مي آورد و بدين گونه به طبيعتي كه بدون حضور انسان رها شده و پراكنده و فاقد معني است معني مي دهد و با بنا كردن خانه به اين تمركز و تجمع هويت مي بخ
 • تعمیرات و سرویس منوال شماتیک و بلوک دیاگرام Xiaomi Pocophone F1
 • شماتیک و بلوک دیاگرام Xiaomi Pocophone F1 ؛ مناسب برای تعمیرکاران موبایل و الکترونیک و همه علاقمندان به تعمیرات موبایل
 • مکانیک سه راهی برق طراحی شده در سالیدورک و کتیا
 • سه راهی برق طراحی شده در سالیدورک و کتیا قابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX – PRO همراه فایل تک تک قطعات داخل فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.