مدیریت بررسی تعیین رابطه بین هوش عاطفی بازاریابان و رضایت مشتری

پایان نامه هوش عاطفی,علوم انسانی+ بررسی تعیین رابطه بین هوش عاطفی بازاریابان و رضایت مشتری

پایان نامه رشته مدیریت، چکیده: یک عامل بسیار مهم که در موفقیت کسب و کار سازمانها شناخته شده است، رضایت مشتری است. در این راستا عوامل زیادی با رضایت مشتری مرتبط است که یکی آز آنها هوش عاطفی می باشد.لذا در یک سازمان پرسنل بالاخص بازاریابان که در ارتباط مستقیم با مشتریان هستند بایستی از هوش عاطفی …. دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت تعداد مشاهده: 4614 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 122 حجم فایل:1,990 کیلوبایت

دریافت

بررسی تعیین رابطه بین هوش عاطفی بازاریابان و رضایت مشتری+ دریافت پرسرعت

چکیده:یک عامل بسیار مهم که در موفقیت کسب و کار سازمانها شناخته شده است، رضایت مشتری است. در این راستا عوامل زیادی با رضایت مشتری مرتبط است که یکی آز آنها هوش عاطفی می باشد.لذا در یک سازمان پرسنل بالاخص بازاریابان که در ارتباط مستقیم با مشتریان هستند بایستی از هوش عاطفی بالایی برخوردار باشند. هدف از پژوهش حاضرتعیین رابطه بین هوش عاطفی بازاریابان با رضایت مشتری در شرکت ایران خودرو است. در این پژوهش، روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نظر روش اجرای تحقیق، همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش را مشتریانی که از نمایندگی های فروش ایران خودرو، وسیله نقلیه خود را خریداری نموده اند، تشکیل می دهند. روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده است که به علت گستردگی جامعه آماری نمونه آماری خود را به صورت تصادفی از میان مشتریان نمایندگی های فروش ایران خودرو از شهر تهران و کرمانشاه انتخاب شده است. لذا حجم نمونه بوسیله جدول کرجسی- مرگان تعداد 368=n برآورد شد. ابزار تحقیق و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل 2 پرسشنامه محقق ساخته هوش عاطفی بازاریابان و رضایت مشتری است که روایی آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند تن از کارشناس مورد بررسی و نهایتا مورد تائید قرار گرفت. پایایی ابزار پرسشنامه توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر با 923%=α. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  عبارت بودند از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای آزمون فرضیات و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS  استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که اکثریت مشتریان شرکت ارزیابی مطلوبی از هوش عاطفی بازاریابان داشته اند و در میان مولفه های هوش عاطفی͵ مولفه خودآگاهی در حد متوسط روبه بالا و دیگر مولفه ها در حد متوسط ارزیابی شده است. و اکثریت مشتریان از نحوه تعامل بازاریابان رضایت متوسطی داشته اند. یافته نهایی نشان داد که بین هوش عاطفی و چهار بعد آن رابطه معنی داری با رضایت مشتریان وجود داشت. و از بین ابعاد هوش عاطفی، مدیریت رابطه قویترین و خودآگاهی ضعیفترین رابطه را با رضایت مشتری  و دو بعد دیگر رابطه شان با رضایت مشتری در حد متوسط بوده است. در نتیجه با تغییرات در هوش عاطفی بازاریابان و بهبود مهارتهای ارتباطی بالاخص آگاهی بین فردی و همدلی و انعطاف پذیری بیشتر و تعاملات و ارتباطات غیر کلامی قوی تر و موثرتر می تواند منجر به رضایت بیشتر مشتریان از محصول و خدمات شرکت شده و همین امر باعث وفاداری هرچه بیشتر مشتریان به شرکت شده  و بالطبع فروش و سودآوری شرکت افزایش می یابد. یافته ها نشان داد که بالا رفتن هوش عاطفی در بازاریابان منجر به رضایت بیشتر مشتریان از شرکت و محصولات و خدمات می شود. بنابراین پیشنهاد می شود که آموزش و فراگیری هوش عاطفی و مهارتهای ارتباطی سرلوحه برنامه زندگی و کاری بازاریابان شرکت قرار گیرد.فهرست مطالب:چکیدهواژگان کلیدیفصل اول: کلیات پژوهش1-1 مقدمه 1-2 بیان مساله1-3 اهمیت و ضرورت1-4 هدف کلی1-4-1 اهداف فرعی1-5 سوالات پژوهش1-6 فرضیه های پژوهش1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتیفصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق2-1 مقدمه 2-2 مبانی نظری و مدل ها و تئوریهای مطرح شده در رضایت مشتری2-2-1 مفهوم رضایت مشتری2-3 روش های ارزیابی و اندازه گیری رضایت مشتری  2-3-1 مدل فورنل2-3-2 روش MUSA  2-3-3 بارومترهای رضایت مشتری2-3-4 شاخص رضایت مشتری آمریکا (ACSI)2-3-5 شاخص رضایت مشتری اروپا  (ECSI)2-4 هوش عاطفی2- 5 مدل های هوش عاطفی2-5-1 مدل هوش عاطفی بار-آن2-5-2 مدل هوش عاطفی گلمن2-5-3 مدل هوش عاطفی سالووی-مایر2-5-4 مدل هوش عاطفی هیگز- دلویتز2-6 پیشگامان هوش عاطفی2-7 هوش عاطفی در محیط کار 2-5-5 مدل جردن، اشکاناسی، هارتل و هوپر2-5-6 مدل گلمن، بویاتزیس و ری2-8 هوش عاطفی و مفهوم شخصیت2-9 مروری بر مطالعات انجام شده داخلی و خارجی 2-9-1 پیشنه پژوهش در ایران2-9-2 پیشینه پژوهش در جهان2-10 مولفه های مستخرجه از ادبیات پژوهش (چارچوب نظری)2-11 مدل مفهومی2-4 مدل مفهومی پژوهشفصل سوم: روش شناسی تحقیق3-1 مقدمه3-2 نوع پژوهش3-3 جامعه پژوهش3-4 نمونه پژوهش3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه3-6 روش گردآوری داده ها3-7 ابزار گردآوری داده هاپرسشنامه هوش عاطفی گلمن (2001) پرسشنامه رضایت مشتری3-8 روایی و پایایی ابزار تفسیر3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها3-10 ملاحظات اخلاقیفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1 مقدمه4-2 نتايج توصيفي تحقيقبررسي مشخصات عمومي پاسخگويان1- بررسي وضعیت سن پاسخگويان 2- بررسي نوع جنسیت پاسخگويان3- وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات4-3 بررسی شاخص های تحقیقبررسی سنجش شاخص ارزیابی هوش عاطفی بازاریابانبررسی گویه های سازنده شاخص ارزیابی هوش عاطفی بازاریابانبررسی سنجش شاخص میزان رضایت از نحوه تعامل بازاریابانبررسی گویه های سازنده شاخص میزان رضایت از نحوه تعامل بازاریابان4-4 یافته های استنباطیبررسی نرمال بودن توزیع متغیرهافرضیه اصلیفرضیه فرعی یکفرضیه فرعی دوفرضیه فرعی سهفرضیه فرعی چهارفصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1 جمع بندی5-2 بررسی یافته های پژوهش5-2-1 بررسی یافته های اصلی پژوهش 5-2-2 بررسی یافته های زمینه ای پژوهش5-3 بحث و تفسیر5-4 نتیجه گیری5-5 محدودیت های پژوهش5-6 پیشنهاد براساس یافته های پژوهش5-7 پیشنهاد برای پژوهش های بعدیمراجع فارسیمراجع انگلیسیضمائم و پیوست هاپرسشنامه هوش عاطفیپرسشنامه رضایت مشتری   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پایان نامه هوش عاطفی پایان نامه خودآگاهی پایان نامه خودمدیریتی پایان نامه آگاهی اجتماعی پایا نامه مدیریت رابطه پایان نامه رضایت مشتری بررسی هوش عاطفی بازاریابان رابطه هوش عاطفی بازاریاب بر رضایت مشتری
 • تعمیرات و سرویس منوال سرویس منوال و شماتیک DELL M09 Avia E6500 LA-4051P
 • سرویس منوال و شماتیک DELL M09 Avia E6500 LA-4051P ؛ برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران نی
 • کامپیوتر و IT مقالات آموزشی CSS
 • کدنویسیcss,تگ های css
 • کنکور کلید سوالات کنکور تقویتی فیزیک تجربی 1401(25 تست استاندارد طبق آزمون سراسری)
 • سوالات تقویتی کنکور فیزیک تجربی مطابق آزمون سراسری
 • اقتصاد تحقیق آشنایی با پول الكترونيك
 • دانلود تحقیق در مورد پول الكترونيك: پول در زندگي بشر از چنان اهميتي برخوردار است كه برخي آن را يكي از اختراعات بشرياد كرده اند و حتي معتقدند تمدن بشري با اختراع پول همزمان بوده است. اقتصاد دانان تاريخ اقتصادي را با توجه به اهميت نقش پول به سه دوره تقسيم مي نمايند: دوره اقتصاد پاياپاي , دوره اقتصا
 • هنر و گرافیک کارت ویزیت لایه باز برای پیتزا فروشی و ساندویچ
 • دانلود کارت ویزیت لایه باز برای پیتزا فروشی و ساندویچ فرمتpsd ؛ مناسب برای طراحان فتوشاپ و چاپخانه و مراکز چاپ و خدمات کامپیوتری و کافی نت ها
 • ادبیات کتاب های عبید زاکانی
 • عبید زاکانی از شاعران و نویسندگان به نام تاریخ ادبیات ایران و جهان است و کتاب هایش دیدی نو به زندگی به رویمان می گشاید .مجوعه کتاب های برگزیده عبید زاکانی شامل کتاب های موش وگربه ، هزل تعلیم است از ایرج میرزا و عبید زاکانی و حکایتی ازعبید زاکانی ...

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *