مدیریت تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات,علوم انسانی+ تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی

پایان نامه رشته مدیریت، چکیده: این تحقیق، به بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی با رویکردی طولی در مؤسسه فرهنگی قدس (روزنامه قدس) پرداخته است. فصل اول این تحقیق شامل کلیات تحقیق است که در آن مدلی برای انجام تحقیق ارائه شده است.در فصل دوم، تئوریها و نظریه های … دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت تعداد مشاهده: 6370 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 164 حجم فایل:565 کیلوبایت

دریافت

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی+ دریافت پرسرعت

چکیده:این تحقیق، به بررسی تأثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی انسانی با رویکردی طولی در مؤسسه فرهنگی قدس (روزنامه قدس) پرداخته است. فصل اول این تحقیق شامل کلیات تحقیق است که در آن مدلی برای انجام تحقیق ارائه شده است.در فصل دوم، تئوریها و نظریه های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری نیروی انسانی و تأثیر آنها بر یکدیگر از دیدگاه نظریه پردازان مورد بررسی قرار گرفته است و در قسمت پایانی این فصل نیز پیشینه مطالعات داخلی و خارجی مرور شده است. فصل سوم به روش تحقیق اختصضاص دارد، که در این تحقیق از روش طولی استفاده شده و  برای جمع آوری داد ه ها نیز از پرسش نامه استفاده شده است. در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از آمار استنباطی و آزمون علامت و نرم افزار آماریspss انجام گرفته و نیز در این فصل از آمار توصیفی جهت رسم جداول و نمودارها استفاده شده است. و نتیجه به دست آمده از تجزیه و تحلیل فرضیات نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی در مؤسسه فرهنگی قدس شده و فرضیه اصلی این تحقیق تأیید شده است. در فصل پنجم که نتیجه گیری و پیشنهادات است، محقق، بر اساس یافته ها و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، پیشنهاداتی در جهت افزایش بهره وری مؤسسه فرهنگی قدس (روزنامه قدس) ارائه داده، و در  پایان نیز، پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده ارائه شده است.فهرست مطالب:چکیدهپیشگفتارفصل اول: کلیات طرح تحقیق1-1. مقدمه2-1. بیان مسأله3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق4-1. اهداف تحقیق5-1. فرضیه های تحقیق6-1. تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق7-1. مدل مفهومی تحقیق1-7-1. متغیر وابسته2-7-1. متغیر مستقل3-7-1. متغیر مداخله گر8-1. جامعه آماری9-1. نمونه10-1. روش تحقیق11-1. ابزار های گردآوری داده ها12-1. روش تجزیه و تحلیل داده ها13-1. قلمرو تحقیق14-1. ساختار گزارش تحقیقفصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقپیشگفتاربخش اول: فناوری اطاعات و ارتباطات1-1-2. مقدمه2-1-2. فناوری3-1-2. اطلاعات4-1-2. انواع اطلاعات مدیریتی5-1-2. مدیریت اطلاعات6-1-2. مفهوم وتعریف سامانه های اطلاعاتی7-1-2. فناوری اطلاعات و ارتباطات8-1-2. فناوری اطلاعات و ارتباطات و رابطه آن بافناوری اطلاعات9-1-2.کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان10-1-2. مزایای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای امروزی11-1-2. اشکال استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان12-1-2. اتوماسیون اداری13-1-2. ابزار های اتوماسیون اداری1- دستگاه کپی تحت شبکه2- فاکس3 – سیستمهای تایپ خودکار4- پست الکترونیکی5- پست صوتی6- تبادل الکترونیکی داده ها7- کنفرانس ویدئویی14-1-2. مزایای استفاده از اتوماسیون اداری مناسب در سازمانها15-1-2. مشکلات و چالشهای اتوماسیون اداری16-1-2. شبکه های ارتباطی1- شبکه محلی2- شبکه گسترده3- شبکه گسترد جهانیبخش دوم: بهره وری  1-2-2. تاریخچه پیدایش و تحول مفهوم بهره وری2-2-2. تعاریف بهره وری3-2-2. انواع بهره وری1- بهره وری جزئی عوامل تولید یا بهره وری عامل منفرد2- بهره وری عوامل کلی3- بهره وری کل4-2-2. نقش و اهمیت بهره وری نیروی انسانی5-2-2. عوامل تأثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی1- آموزش و پرورش2- انگیزه3-  وجدان کاری، فرهنگ کار، انضباط در کار6-2-2. اثر بخشی7-2-2. عوامل مؤثر بر اثر بخشی1- انگیزش2- توان یا آمادگی کاری3- شناخت شغل یا ادراک فرد از شغل خود در سازمان4- حمایت سازمانی5- بازخور عملکرد6- اعتبار7- سازگاری محیطی8-2-2. معیارها و مقیاسهای اثر بخشی9-2-2. اهمیت اثربخشی سازمانی10-2-2. ارائه الگوی متناقض از اثر بخشی سازمان11-2-2. کارآیی12-2-2. راههای افزایش کارآیی13-2-2. عوامل مؤثر بر کارآیی و اثر بخشی سازمانها( با توجه به نفش منابع انسانیبخش سوم: رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری1-3-2. فناوری و بهره وری2-3-2. فناوری اطلاعات و بهره وری3-3-2. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری4-3-2. ارتباط فناوری اطلاعات با کارآیی و اثر بخشی سازمان5-3-2. فناوری اطلاعات و ارتباطات و نبروی انسانیبخش چهارم: پبشینه تحقیق1-4-2. مقدمه2-4-2. تحقیقات داخلی3-4-2. تحقیقات خارجی4-4-2. نتیجه گیری از تحقیقات داخلی و خارجیفصل سوم: روش تحقیق1-3. مقدمه2-3. انواع تحقیق3-3. مدل مفهومی تحقیق4-3. واحد تجزیه و تحلیل5-3. روش و ابزار های جمع آوری داده ها1-5-3. روشهای مستقیم در جمع آوری داده ها2-5-3. روشهای غیر مستقیم در جمع آوری داده ها1- استفاده از اسناد و مدارک2- روایی و پایایی ابزار سنجش6-3. فرضیه ها و متغیر های تحقیق1-6-3. فرضیه های تحقیق2-6-3. متغیر های تحقیق و سنجش آنها1- سنجش متغیر مستقل2- سنجش متغیر وابسته3- متغیر های مداخله گر7-3. جامعه آماری8-3. روش نمونه گیری9-3. روشهای آماری مورد استفاده در تحقیق10-3. مراحل تفصیلی اجرای تحقیقفصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها1-4. مقدمه2-4. انواع تجزیه و تحلیل داده ها1-2-4. تجزیه و تحلیل توصیفی2-2-4. تجزیه و تحلیل مقایسه ای3-2-4. تجزیه و تحلیل علی3-4. متغیر های مداخله گر1-3-4. سن1-1-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر سن2-3-4. سابقه خدمت1-2-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر سابقه خدمت3-3-4. میزان تحصیلات کارکنان1-3-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر تحصیلات4-3-4. آموزش1-4-3-4. تحلیل متغیر مداخله گر آموزش4-4. آزمون فرضیه ها( با استفاده از آمار استنباطی  1-4-4. آزمون فرضیه فرعی اول2-4-4. آزمون فرضیه فرعی دوم3-4-4. آزمون فرضیه اصلیفصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات1-5. مقدمه2-5. نتیجه گیری بر مبنای متغیر های مداخله گر1- متغیر مداخله گر سن2- متغیر مداخله گر سابقه خدمت3- متغیر مداخله گرتحصیلات4- متغیر مداخله گر آموزش3-5. نتایج بر مبنای فرضیه فرعی اول4-5. نتایج بر مبنای فرضیه فرعی دوم5-5. نتیجه بر مبنای فرضیه اصلی6-5. پیشنهاداتسایر پیشنهادات به مؤسسهپیشنهاداتی برای سایر محققان7-5. مشکلات و محدو دیتهای فرا روی محققمنابع و مأخذپیوست ها1-  معرفی جامعه آماری2-  پرسشنامه تحقیق3- داده های آماریabstractضمناً پرسشنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره وری نیروی انسانی از لیست پرسشنامه در این سایت قابل دریافت می باشد   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات پایان نامه تاثیر ارتباطات بر بهره وری پایان نامه بهره وری نیروی انسانی نقش فناوری اطلاعات در بهره وری تاثیر فناوری اطلاعات در نیروی انسانی رابطه بهره وری و فناوری اطلاعات دانلود پایان نامه مدیریت پایان نامه تاثی
 • صنعتی پروژه کارآفرینی تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی)
 • پروژه کارآفرینی و طرح توجیه فنی و اقتصادی، خلاصه طرح: در این طرح به بررسی تولید پانل های پیش ساخته (پارتیشن چوبی) پرداخته شده است، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است، این طرح شامل چهار فصل میباشد، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه، تاریخچه، مجوز های ...
 • پزشکی تحقیق درمورد آناتومی بینی
 • دانلود تحقیق درمورد آناتومی بینی:آناتومی یا تشریح به معنای مطالعه ساختمانی اندامهای تشکیل دهنده بدن موجودات است. بینی (Nose) اولین قسمت گذرگاه تنفس است. بینی شکل هرم‌القاعده را دارد که قسمت فوقانی آن استخوانی و قسمت تحتانی آن غضروفی است. حفره‌های بینی ، هوا را قبل از رسیدن به ریه‌ها صاف ، گرم و مرطو
 • تعمیرات و سرویس منوال سرویس منوال و شماتیک G400 Compal VIWGR LA 9631P
 • سرویس منوال و شماتیک G400 Compal VIWGR LA 9631P : شماتیک و boardview لپ تاپ در واقع توسط مهندیسن شرکت ها طراحی می شود که کار را برای تعمیرکاران آسان نمایند از این رو تعمیرکاران موبایل نیز برای بهبود کیفت کار خود و مسیر یابی دقیق روی نقشه نیازمند شماتیک موبایل می باشند .
 • کامپیوتر و IT آموزش نصب لينوكس ( Redhat )
 • دانلود آموزش نصب لينوكس ( Redhat ) ؛ مقدمه: لينوكس ردهت روشهاي بسيار متنوع و قابل انعطافي براي نصب سيستم عامل ارائه نموده است. البته توصيه ميشود كه لينوكس را از روي CD نصب نماييد. ولي اگر شما CD هاي لينوكس ردهت را نداريد و يا كامپيوتر شما فاقد درايو CD-ROM است، ميتوانيد با استفاده از روشهاي ديگ
 • طب کار و ایمنی گزارش کارآموزی بهداشت حرفه اي در كارخانه داروپخش
 • پروژه کارآموزی بررسی و تحلیل جنبه های بهداشت حرفه اي در كارخانه داروپخش، مقدمه: انسان از آغاز آفرينش به منظور استمرار حيات، به كار و كوشش مجبور بوده و در اين راه سختي هاي بسياري را متحمل شده است. امروزه به علت رشد روز افزون جمعيت و مصرف بيش از اندازه و بر پايي صنايع بزرگ، استفاده از انواع ماشين ....
 • حقوق تحقیق در مورد کلاهبرداری اینترنتی
 • دانلود تحقیق در مورد کلاهبرداری اینترنتی : مقدمه : دنياي اينترنت، دنياي پيچيده، پرسرعت و گسترده اي است و در اين فضايمجازي،معمولاكلاهبردارها، سريع تر از قانونگذاران و مجريان مي جنبند، آنها راهكارهاي "دم به تله ندادن" را هم بلدند و از خلأهاي قانوني حداكثر سوءاستفاده را مي كنند. اكنون بيش از 5/3 ميليون

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *