مدیریت پایان نامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و ميزان به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

پایان نامه رابطه فرهنگ سازماني,علوم انسانی+ پایان نامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و ميزان به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات

چكيده: فرهنگ سازماني، نوعي برنامه ريزي انديشه جمعي است كه در ساليان اخير به عنوان يك تفكر غالب در عرصه سازمانهاي مطرح بوده است. اين انديشه جمعي، متمايز كننده اعضا از يك گونه به گونه ديگر است. هر كس به نوعي با جمع و گروههاي انساني كاركرده باشد، از وجود اين پديده مهم سازماني آگاه است. اين پژوهش به … دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت تعداد مشاهده: 5642 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 156 حجم فایل:309 کیلوبایت

دریافت

پایان نامه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و ميزان به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات + دریافت پرسرعت

چكيده:فرهنگ سازماني، نوعي برنامه ريزي انديشه جمعي است كه در ساليان اخير به عنوان يك تفكر غالب در عرصه سازمانهاي مطرح بوده است. اين انديشه جمعي، متمايز كننده اعضا از يك گونه به گونه ديگر است. هر كس به نوعي با جمع و گروههاي انساني كاركرده باشد، از وجود اين پديده مهم سازماني آگاه است. اين پژوهش به منظور بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر بیرجند انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع همبستگي است، جامعه آماري كليه كاركنان اداري آموزش و پرورش به تعداد 2659 نفر داراي تحصيلات ديپلم تا دكتري در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 330 نفر انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازماني بر مبناي ويژگيهاي هفت گانه رابينز و پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات بر مبناي مهارتهاي هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي فرهنگ سازماني 90/0 و اعتبار پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات 86/0 تعيين گرديده است. براي تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه و بررسي سؤالهاي علاوه بر آمار توصيفي، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خي دو و آزمون ضريب همبستگي پيرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:1- بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.2- ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان سازمان پايين مي باشد.3- بين ويژگيهاي فرهنگ سازماني (نوآوري و ريسك پذيري، توجه به افراد، توجه به گروه، تهور طلبي) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود دارد ولي بين سه ويژگي ديگر از ويژگيهاي فرهنگ سازماني (شامل توجه به جزئيات، نتيجه محوري و ثبات و حفظ وضع موجود) با بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداري وجود ندارد.4- ميزان بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين كاركنان زن و مرد يكسان مي باشد.فهرست مطالب:چکیدهفصل اول: كليات پژوهش 1-1- مقدمه2-1- بيان مسئله3-1- اهميت ضرورت پژوهش4-1- انگيزه پژوهش5-1- هدف پژوهش6-1- سوال پژوهش 7-1- تعاريف عملياتيفصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش 1-2- مباني نظري پژوهش1-1-2- فرهنگ سازماني2-1-2- تعاريف فرهنگ سازماني3-1-2- اهميت فرهنگ سازماني4-1-2- خصوصيات فرهنگ سازماني5-1-2- منابع فرهنگ 6-1-2- شيوه پيدايش فرهنگ7-1-2- انواع فرهنگ سازمان 8-1-2- رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان10-1-2- فرهنگ سازماني و توسعه11-1-2- نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش12-1-2- رابطه فناوري و فرهنگ13-1-2- رابطه فرهنگ و مديريت 14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازماني15-1-2- كاركرد فرهنگ سازمان16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ17-1-2- عوامل موثر در تغيير فرهنگ سازماني 18-1-2- تغيير فرهنگ سازماني19-1-2- فرهنگ سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار20-1-2- الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني1-20-1-2- الگوي آجيل پارسونز2-20-1-2- الگوي اوچي3-20-1-2- الگوي پيترز و واترمن4-20-1-2- الگوي ليت وين و اترينگر 5-20-1-2- الگوي كرت لوين6-20-1-2- الگوي منوچهر كيا 2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات1-2-2- تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات2-2-2- مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات 3-2-2- چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات4-2-2- كشورهاي جهان از نظر زير ساخت هاي لازم اداره مديران آنها از جهت دستيابي به فناوري اطلاعات و ارتباطات و…5-2-2- كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات 1-5-2-2- پول الكترونيك 2-5-2-2- تجارت الكترونيك 3-5-2-2- دولت الكترونيك4-5-2-2- نشر الكترونيك5-5-2-2- پارك هاي فناوري6-5-2-2- شهر اينترنتي7-5-2-2- دهكده جهاني6-2-2- شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات1-6-2-2- مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات 2-6-2-2- استفاده رايانه و مديريت فايل3-6-2-2- واژه پردازها Windows 4-6-2-2- صفحه گسترها Word 5-6-2-2- بانك اطلاعاتي Excel 6-6-2-2- پایگاه اطلاعات Access 7-6-2-2- ارائه مطلب Power point7-2-2- ظهور اينترنت Internet 8-2-2- اينترنت چيست9-2-2- شبكه عنكبوتي جهاني10-2-2- موتورهاي جستجو و بازاريابي اطلاعات11-2-2- فناوري پوش12-2-2- ارتباطات شبكه اي13-2-2- راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات14-2-2- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات15-2-2- ارزش فنا وري اطلاعات و ارتباطات16-2-2- توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات  17-2-2- راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات18-2-2- گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات19-2-2- محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي20-2-2- نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي21-2-2- نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي از طريق محمل هايي اطلاعات رابه طور سريع و روز آمد در اختيار استفاده كنندها قرار مي دهد…22-2-2- تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات23-2-2- نظم نوين اطلاعات و ارتباطات24-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده25-2-2- مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات26-2-2- نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان27-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه28-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات، نياز امروز مديران فردا29-2-2- مديريت فناوري اطلاعات3-2- پيشينه پژوهش IT 1-3-2- پژوهش هاي داخل كشور2-3-2- پژوهش هاي خارج كشور فصل سوم: فرايند پژوهش 1-3-مقدمه  2-3- روش پژوهش 3-3- جامعه پژوهش4-3- نمونه و روش نمونه گيري5-3- ابزار پژوهش 5-3- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش6-3- روش جمع آوري اطلاعات7-3- روشهاي تجزيه و تحليل آماري1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازماني2-4-3- پرسشنامه فناوري اطلاعات و ارتباطات فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري1-4- مقدمه2-4- اطلاعات عمومی3-4- توصيف داده ها 4-4- تحليل داده ها5-4- سوالات فرعي پژوهش فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 1-5- بحث و نتيجه گيري1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش 2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش2-5- نتيجه كلي 3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش4-5- پيشنهادهاي پژوهش 5-5- خلاصه پژوهش منابع و مآخذ فهرست منابع   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: پایان نامه رابطه فرهنگ سازماني پایان نامه به كارگيري فناوري اطلاعات به کار گیری فناوری ارتباطات دانلود پایان نامه پایان نامه فرهنگ سازمانی پایان نامه فناوری اطلاعات سازمانی بکار گیری فناوری اطلاعات در سازمان بکار گیری فناوری ارتباطات در سازمان
 • روانشناسی و علوم تربیتی تحقیق مقايسه ميزان افسردگي واضطراب در معلمان مدارس استثنايي ومعلمان مدارس عادي
 • تحقیق مقايسه ميزان افسردگي واضطراب در معلمان مدارس استثنايي ومعلمان مدارس عادي؛مقدمــــــه: در زبان روزمره اصطلاح افسرده به يك حالت احساسي و واكنشي به يك واقعيت و سبك رفتار مختص فرد به كار مي رود. احساس افسردگي باور معمول به عنوان اندوه شناخته مي شود و امكان دارد بعد از منازعه با يك دوست عدم رضايت و
 • تعمیرات خودرو سرویس منوال و (boardview) بردویو HP Envy TouchSmart 15
 • سرویس منوال و (boardview) بردویو HP Envy TouchSmart 15 ؛برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو تعمیرکاران
 • مدیریت بررسی تأثیر رضایت مشتریان بانک از عملکرد کارکنان
 • چکیده: نقش مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک ابزار استراتژیک در توسعه سازمانهای تولیدی و خدماتی انکار ناپذیر است. هر چند که مقوله جدیدی نیست و از زمانی که عرضه و تقاضا وجود داشته باشد هر گاه عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است ایجاد ارتباط با مشتری در جهت نگهداری او و ایجاد حس وفا داری در او مدنظر بوده...
 • دین و مذهب شیعیان در دوران حکومت بنی امیه
 • شیعیان در دوران حکومت بنی امیه
 • تعمیرات و سرویس منوال شماتیک و سرویس منوال Acer Aspire M5 481 M5 4805 1 quanta z09 Rev3A
 • شماتیک و سرویس منوال Acer Aspire M5 481 M5 4805 1 quanta z09 Rev3A:برای تعمیرات لپ تاپ تعمیرکاران از دو نوع شماتیک و boardview تعمیراتی استفاده می نمایند که boardview تصویری از برد را نشان داده و مسیر تست شده را برای کاربران فراهم می سازد ولی شماتیک مسیر کامل برد را فراخوانی مینمایند و از این رو
 • تغذیه پاورپوینت هرم غذایی
 • پاورپوینت بررسی و مطالعه کامل هرم غذایی به همراه تصاویر در قالب 28 اسلاید، بخشی از متن: براي داشتن يك تغذيه سالم هيچ گروه غذايي از ديگري مهمتر نيست شما به همه آنها نياز داريد آنچه مهم است مقدار مصرف است كه هرم غذايي بطور شماتيك نشان دهنده سهم ايده ال هريك از گروه هاي غذايي در يك برنامه غذايي ...

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *