مدیریت پایان نامه بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی

تاثیر عوامل داخلی بر سودآوری بانک,علوم انسانی+ پایان نامه بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، چکیده: در ایران نقش بازارهای پولی (بانک ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد. بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می تواند از اهمیت … دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت تعداد مشاهده: 9121 مشاهده فرمت فایل دانلودی:.doc فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 298 حجم فایل:15,964 کیلوبایت

دریافت

پایان نامه بررسی عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی+ دریافت پرسرعت

چکیده:  در ایران نقش بازارهای پولی (بانک ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد. بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. سودآوری از جمله عوامل تاثیرگذار در ارزیابی عملکرد بانک ها به حساب می آید. عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها را می توان به عوامل داخلی (تحت کنترل مدیریت بانک ها) و عوامل خارجی (خارج از کنترل مدیریت بانک ها) تقسیم نمود. این پژوهش درصدد مطالعه و بررسی نحوه تاثیرگذاری عوامل داخلی مؤثر بر سودآوری شعب بانک کشاورزی استان کردستان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی -تحلیلی و از شاخه پیمایشی  است.  به  لحاظ ارتباط بین متغیرها،  پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیرشاخه ی تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی ۴۲ شعبه بانک کشاورزی استان کردستان و قلمرو زمانی آن نیز سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، و ۱۳۸۹ می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه و صورتهای مالی شعب بانک کشاورزی استان کردستان استخراج  گردیده  است. روشهای  آماری  مورد  استفاده  برای آزمون فرضیه ها، آلفای کرونباخ، آزمون T تک نمونه ای ، تحلیل همبستگی و رگرسیون بوده که از طریق نرم افزار SPSS اجرا و محاسبه شده اند. در این پژوهش متغیر وابسته ROA (بازده دارایی ها) و متغیرهای مستقل عبارتند از: نوع و میزان سپرده ها، نوع و میزان تسهیلات اعطایی، شاخصهای مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه ها، مدیریت ریسک اعتباری، انحراف از منابع و مصارف، اندازه، موقعیت جغرافیایی شعب، تعداد کارکنان ،تحصیلات کارکنان، متوسط سن و متوسط سابقه کار کارکنان.  طبق  نتایج این پژوهش، متغیرهایی همچون: مدیریت هزینه ها، مدیریت نقدینگی و مدیریت ریسک اعتباری در مقایسه با سایر متغیرها از یک ارتباط مثبت و معنی دار بسیار قوی با متغیر سودآوری برخوردار می باشند. درنهایت، با توجه به نتایج حاصله، یک سری راهکارهای عملی برای افزایش سودآوری بانک ها علی الخصوص بانک کشاورزی پیشنهاد گردیده است. واژه های کلیدی: بانک کشاورزی، سودآوری، مدیریت  نقدینگی، مدیریت ریسک اعتباری، مدیریت هزینه ها، استان کردستان فهرست مطالب:چکیده   فصل اول: کلیات پژوهش  ١-١- مقدمه  ٢-١- بیان مسئله  ٣-١- اهمیت و ضرورت پژوهش  ٤-١- اهداف پژوهش  ٥-١- سئوال اصلی پژوهش  ٦-١- فرضیات پژوهش  ٧-١- روش پژوهش  ٨-١- محدودیت پژوهش  ٩-١- تعریف واژگان  فصل دوم: مبانی نظری  پژوهش  ١-٢- مقدمه  ٢-٢- موسسات مالی و نقش آنها در اقتصاد  ٣-٢ انواع موسسات مالی  ٤-٢ تعریف بانک و تاریخچه بانکداری  ١-٤-٢- بانکداری قدیم  ٢-٤-٢- بانکداری در قرون وسطی  ٣-٤-٢- بانکداری در دوره رنسانی  ٤-٤-٢- بانکداری در ایران  ٥-٢- تحولات بانکداری در ایران  ١-٥-٢- ملی شدن بانک ها   ٢-٥-٢-  ادغام بانک ها ٣-٥-٢- بانکداری اسلامی در ایران  ٤-٥-٢ مقایسه بانکداری متداول و بانکداری اسلامی  ٥-٥-٢- تعریف نظام بانکداری اسلامی  ٦-٥-٢- قانون عملیات بانکداری بدون ربا ٦-٢ تاریخچه تشکیل بانک کشاورزی  ٧-٢- وضعیت بانک کشاورزی در مقایسه با سایر بانک های دولتی ایران  ٨-٢- اهمیت ارزیابی عملکرد بانک ها ٩-٢- مبانی نظری گزارشگری مالی در بانکداری  ١-٩-٢- صورتهای مالی بانک ها ٢-٩-٢- تجزیه و تحلیل صورتهای مالی   ٣-٩-٢- تجزیه و تحلیل نسبت ها١٠-٢- تعریف سود ١-١٠-٢-  انواع نرخ سود ٢-١٠-٢- تفاوت سود و بهره  ١١-٢- شناسایی معیارهای سودآوری بانک ها  ١-١١-٢- عوامل داخلی  ٢-١١-٢-  عوامل خارجی  ١٢-٢ مروری بر مطالعات انجام شده  ١-١٢-٢- مطالعات داخلی  ٢-١٢-٢- مطالعات خارجی  فصل سوم: روش شناسی  پژوهش  ١-٣- مقدمه  ٢-٣- روش پژوهش  ٣-٣- جامعه آماری  ٤-٣ روش نمونه گیری و حجم نمونه  ٥-٣-ابزار گردآوری اطلاعات  ٦-٣- متغیرهای پژوهش  ٧-٣- مقیاس سنجش متغیرهای پرسشنامه  ٨-٣- آزمون های پرسشنامه   ١-٨-٣-  تعیین پایایی (قابلیت اعتماد)٢-٨-٣-  اعتبار (روایی) پرسشنامه  ٩-٣- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها١-٤- مقدمه  ٢-٤ وضعیت بانک کشاورزی در مقایسه با سایر بانکهای دولتی دراستان کردستان  ٣-٤ جداول و نمودارهای توزیع فراوانی ویژگی های دموگرافیک واحدهای تحت بررسی  ٤-٤ تعیین مقادیر متغیر واب ته و متغیرهای مستقل پژوهش  ٥-٤- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده (آزمون فرضیات)١-٥-٤- آزمون فرضیات پرسشنامه  ٢-٥-٤- آزمون فرضیات با استفاده از داده ها و اطلاعات واقعی  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش  ١-٥- مقدمه  ٢-٥- خلاصه نتایج  ١-٢-٥- خلاصه نتایج آزمون T  ٣-٢-٥-  خلاصه نتایج آزمون فرضیات با استفاده از داده های واقعی  ٣-٥- نتیجه گیری  ٤-٥- پاسخ سئوالات باز پرسشنامه  ٥-٥- پیشنهادات  ٦-٥ پیشنهادات برای تحقیقات آینده  فهرست منابع  فهرست جداول    پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: تاثیر عوامل داخلی بر سودآوری بانک بررسی سودآوری بانک کشاورزی پایان نامه مدیریت بازرگانی پایان نامه مدیریت ریسک پایان نامه مدیریت اعتبار پایان نامه عوامل سودآوری بانک ها پایان نامه مدیریت نقدینگی مدیریت ریسک اعتباری مدیریت هزینه ها دانلود پا
 • برق، الکترونیک، مخابرات طراحي پمپ هاي سانتريفوژ
 • پايان نامه و پروژه کارشناسي رشته مهندسی مكانيك، مقدمه: در این پروژه بیشتر به مسئله «طراحی هیدرولیکی پمپ گریز» پرداخته می شود. در فصل اول به تقسیم بندی انواع پمپ ها و معرفی هر کدام به طور خلاصه پرداخته شده است. فصل دوم مشتمل بر تعاریف اصلی، بررسی اصول حاکم بر پمپ های سانتریفوژ و محاسبات پایه و ...
 • مدیریت An evaluation of some popular investment strategies understochastic interest rates
 • An evaluation of some popular investment strategies understochastic interest rates
 • حقوق تحقیق مبناي مسئولیت مدنی پزشک با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 92 و فقه اسلامی
 • چکیده: یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاًمبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت..
 • تعمیرات و سرویس منوال سرویس منوال و (boardview) بردویو Lenovo ThinkPad X250 NM A091
 • سرویس منوال و (boardview) بردویو Lenovo ThinkPad X250 NM A091:شماتیک و boardview لپ تاپ در واقع توسط مهندیسن شرکت ها طراحی می شود که کار را برای تعمیرکاران آسان نمایند از این رو تعمیرکاران موبایل نیز برای بهبود کیفت کار خود و مسیر یابی دقیق روی نقشه نیازمند شماتیک موبایل می باشند .
 • معارف اسلامی و الهیات پاورپوینت عاشورا
 • پاورپوینت گرافیکی بسیار زیبا با موضوع قیام عاشورا در قالب 19 اسلاید، بخشی از متن: در سوم شعبان سال سوم هجري حضرت فاطمه (س) فرزندي بدنيا آورد كه بعدها در تاريخ اسلام همچون نوري در تاريكي درخشيد و با خون خويش نهال جوان اسلام را آبياري نمود و آوازه دليري و شهامت او در اقصا نقاط جهان طنين انداز گرديد...
 • گوناگون قالب پاورپوينت ارائه زیبا
 • قالب پاورپوينت ارائه زیبا، در قالب pptx و 80 اسلايد، قابل ويرايش. قالب هاي پاورپوينت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پايان نامه،پروپوزال ، سمينار و...

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *