روانشناسی و علوم تربیتی راه هاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در مدارس

پایان نامه و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چكيده: نوجواني و جواني يكي از مهم ترين مراحل زندگي آدمي محسوب مي شود و آخرين مرحله تحوّل شناختي و گذار از مرحله «پيرو ديگران بودن» به دوره «مستقل بودن» است؛ دوره اي كه نوجوان به هويّت واقعي خويش دست مي يابد. نوجوان با خود مي گويد: «اكنون من ديگر …