روانشناسی و علوم تربیتی بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليت هاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني

پايان نامه و پروژه تحقيقاتي كارشناسي رشته راهنمايي و مشاوره، چكيده: پژوهش حاضر به بررسي ارتباط بين ميزان انجام فعاليتهاي بدني و ورزشي و سطح سلامت رواني (جسماني، اضطراب و اختلال خواب و …) دانشجويان پسر كارشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران در سال تحصيلي 86-85 پرداخته …