کامپیوتر و IT تجزيه و تحليل برنامه آموزش دانشگاه

تحقیق و پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار، بخشی از متن: برنامه ريزي راه و روشي منظم و سیستماتیک براي هدايت فعاليت هاي انساني براي اهداف ومقاصد مشخص است. برنامه ریزی درسی و آموزشی، ترکیب پیچیده ای از اهداف آموزشی، محتویات دوره، استراتژیهای آموزشی، پیامدهای یادگیری، تجارب آموزشی، ارزیابی محیط آموزشی، ….