روانشناسی و علوم تربیتی علت ترس دانش آموزان از مدرسه

تحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چكيده: اصطلاح ترس از مدرسه به معنای ترس کودک از مدرسه رفتن است. برای فهم کامل و صحیح معنای ترس مدرسه باید معنی دقیق مفاهیم ترس، اضطراب، هراس را مشخص کنیم. ترس به معنی خطر ناگهانی مشتق شده است. این ترس قابل توجیه و خطر ایجادکننده آن، عینی، واقعی و ….