روانشناسی و علوم تربیتی بررسي رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت

تحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، بخشی از مقدمه: نظام هاي آموزشي و فعاليتهاي حاكم بر آن،‌ با توجه به پيشرفت جوامع،‌ همواره دستخوش تغيير و تحول است و تحول آموزشي، خود معلول تحول اجتماعي و تحول علوم و تكنولوژي است زيرا در يك جامعه ساده،‌ نيازها ساده و روش ارضاي نيازها نيز ساده است. در ….