روانشناسی و علوم تربیتی بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد

تحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چكيده: در اين تحقيق، به بررسي عزت نفس بين زنان متأهل و مجرد پرداخته شد بدين ترتيب كه ميزان عزت نفس را با تست كوپراسميت مورد سنجش قرار داديم. نمونه تحقيق 30 نفر زن متأهل و 30 نفر مجرد در نظر گرفته شد، پس از بدست آوردن نمرات خام، جدول توزيع فراواني، شاخص …