روانشناسی و علوم تربیتی بررسی آگاهي مديران آموزش و پرورش و موفقيت آنها

پایان نامه و پروژه رشته رشته روانشناسی، علوم تربیتی و مدیریت، مقدمه: رشد و گسترش همه‌جانبه آموزش و پرورش و ارتباط آن با همه نهادها و سازمانهاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و.‌.. و همچنين كثرت تعداد دانش‌آموز و نيروي انساني يعني معلمان و ساير كاركنان، اختصاص منابع مالي عظيم، مسائل و مشكلات …