روانشناسی و علوم تربیتی بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر

تحقیق و پروژه رشته روانشناسی و علوم تربیتی، چكيده: در اين پژوهش به منظور بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر تكرار پاية دانش آموزان دختر پاية سوم راهنمايي آموزش و پرورش منطقة 18 تهران از يك پرسشنامه محقق ساخته كه داراي 21 سئوال است استفاده شد. بعد از اعتباريابي اين پرسشنامه بر روي يك گروه نمونه اين …