روانشناسی و علوم تربیتی بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس

پروژه و تحقیق رشته روانشناسی و علوم تربیتی، بخشی از مقدمه: در دنياي امروزه هيجانات، تنش ها، عصبيت ها و عوامل متعددي از اين قبيل حاكم بر زندگي روزمره افراد هستند. هر كدام از افراد جامعه امروزي در برخورد مستقيم با انواع استرسها و شرايط عصبي قرار دارند. محيط زندگي اجتماعي، خانواده و هر آنچه فرد با …