برق، الکترونیک، مخابرات تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی برق گرایش مخابرات، چکیده: دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی طیف گسترده به وجود می آید. سیستم های طیف گسترده در حین عمل کردن حداقل تداخل خارجی، چگالی طیفی کم و فراهم کرده توانایی دسترسی چندگانه از تداخل عمدی سیگنالها جلوگیری می کند که عملیات سیستمی با تداخل دسترسی ..